Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Wzrost konkurencyjności spółki Riget Software poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych

Cel projektu: skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych, które pozwolą w sposób racjonalny, efektywny i uzasadniony kosztowo wdrożyć w przedsiębiorstwie nowe usługi i usprawnią procesy biznesowe.

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0056/19-00

Całkowita wartość projektu: 226 320,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 147 200,00 PLN


Usługi doradcze o charakterze prorozwojowym świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu w zakresie wdrożenia innowacyjnej usługi oraz optymalizacji procesu wytwórczego oprogramowania przez Riget Software Sp. z o.o.

Opis projektu

W ranach projektu zostaną zrealizowane usługi doradcze o charakterze prorozwojowym w przedsiębiorstwie Riget Software Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Usługi doradcze o charakterze prorozwojowym świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu w zakresie wdrożenia innowacyjnej usługi oraz optymalizacji procesu wytwórczego oprogramowania przez Riget Software Sp. z o.o.” w ramach Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3,1,2 „ Rozwój MŚP”, typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest skorzystanie przez spółkę z usług doradczych umożliwiających wdrożenie innowacyjnego produktu w modelu SaaS w postaci platformy zakupowej dla jednostek medycznych oraz nowych narzędzi e-marketingu przez Riget Software. Dodatkowym celem jest optymalizacja procesu wytwórczego oprogramowania oraz zoptymalizowanie prac zespołu deweloperskiego.

Wartość Projektu wynosi 172 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 69 986,00 zł


Od 01.06.2017 r. Riget Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Skorzystanie przez firmę Riget Software Sp. z o.o. z usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji produktowej – systemu informatycznego RIS”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę Riget Software sp. z o.o. z usług doradczych świadczonych przez wybraną w postępowaniu konkurencyjnym akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. W ramach danej realizacji niezbędne będzie skorzystanie z usług doradczych w zakresie implementacji innowacji technologicznej w postaci informatycznego systemu radiologicznego (RIS) umożliwiającego integrację z systemami informatycznymi dedykowanymi placówkom medycznym (HIS). RIS komunikuje się z urządzeniami diagnostycznymi i ma dostęp do archiwum obrazów, udostępnia je na żądanie wraz z opisem lekarskim. Przeprowadzony zostanie szereg prac koncentrujących się na wdrożeniu innowacji produktowej – wytworzeniu konkurencyjnego systemu będącego suplementem dla oferty produktowej RIGET systemu klasy HIS Pacjent +. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja technologiczna. Uzupełnienie oferty o przedmiotowe rozwiązanie bezpośrednio wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Znaczne niedobory zasobów jak również brak wiedzy w obszarach zdefiniowanych w harmonogramie realizacji stanowią kluczową barierę do wytworzenia i skomercjalizowania rozwiązania.

Cel projektu

Celem projektu jest skorzystanie przez spółkę z usług doradczych umożliwiających wdrożenie innowacji produktowej systemu informatycznego klasy RIS. Riget Software sp. z o.o. jest producentem oprogramowania klasy HIS – systemu Pacjent +. Zaprojektowanie i stworzenie nowej aplikacji pozwoli na uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych i oferowanie swoim klientom spójnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. System klasy RIS to oprogramowanie informatyzujące procesy zachodzące w ramach diagnostyki obrazowej. Na rynku istnieją różnego rodzaju systemy klasy RIS. Większość dostarczana jest jako dodatek do urządzeń diagnostyki obrazowej, ewentualnie w pakiecie z systemem klasy HIS. Cechą wyróżniającą ten produkt będzie możliwość integracji z produkowanym obecnie systemem klasy HIS – Pacjent +. Dzięki wdrożeniu tej innowacji firma poszerzy ofertę, będzie bardziej konkurencyjna, zwiększy przychody i zyski, zminimalizuje ryzyko inwestycji i uniezależni się od dostawców zewnętrznych.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).
 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.

Wskaźnikami rezultatu są:

 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
 2. Liczba wprowadzonych innowacji,
 3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych.

Wartość Projektu wynosi 308 976,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 175 840,00 zł


plakat-ue

Od 01.01.2017 r. Riget Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „PatientStation – prace badawczo-rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona”

Opis projektu 

Projekt PatientStation to działanie, którego celem jest zaprojektowanie i zbudowanie Stacji Pacjenta – innowacyjnego systemu wbudowanego opartego na energooszczędnych technologiach, dostarczającego interfejsu do podłączenia urządzeń rehabilitacyjnych oraz czujników. Urządzenie takie, umieszczone w domu pacjenta cierpiącego na chorobę Parkinsona, zapewni komunikację z lekarzem i terapeutą, umożliwi automatyczną, dwukierunkową wymianę danych – pacjent otrzyma od terapeuty elektroniczne zlecenia programujące odpowiednie zestawy ćwiczeń, lekarz zaś – odbierze dane (w postaci okresowych raportów lub online), na podstawie których będzie mógł płynnie kształtować leczenie i rehabilitację pacjenta. Stacja Pacjenta zostanie wyposażona wstępnie w pewne urządzenia rehabilitacyjne i czujniki (np. autorską klawiaturę do ćwiczeń manualnych stworzoną w oparciu o dotykowy panel pojemnościowy lub platformę wibracyjną), które zostaną zaprojektowane i przedyskutowane ze specjalistami w zakresie medycyny, fizjologii i informatyki. Pozostanie jednak systemem otwartym na nowe przystawki sprzętowe, które mogłyby powstawać w przyszłości. Oprócz tego nowatorskiego podejścia do telemedycyny projekt zakłada także udostępnienie pacjentowi telekonsultacji lekarskiej, co w przypadku osób o ograniczonej możliwości poruszania się jest także bardzo ważne. Budowany system wpisuje się w tendencję do coraz większego zainteresowania rozwiązaniami informatycznymi w medycynie. Duża liczba placówek medycznych już dziś używa systemu informatycznego klasy HIS. Projekt dostarcza autorski i innowacyjny sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, który może być doskonałym uzupełnieniem działającego już w przychodni czy szpitalu Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie nakładów na działalność B+R przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożenie innowacji produktowej w postaci systemu komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem – osobą cierpiącą na chorobę Parkinsona. Realizacja projektu ma na celu znaczący rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku regionalnym oraz krajowym. Projekt umożliwi opracowanie nowoczesnej technologii oraz wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności B+R. Cele projektu wpisują się wprost w cele 1 Osi Priorytetowej PRO WL na lata 2014-2020 „Badania i innowacje” oraz w cele Działania 1.2 „Badania celowe”. Celem 1 Osi jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. W wyniku realizacji projektu zwiększy się działalność badawczo-rozwojowa wspartego przedsiębiorstwa. Celem działania 1.2 jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województw lubelskiego. Realizacja projektu spowoduje wzrost nakładów w przedsiębiorstwie, a tym samym w regionie. Wskaźnikami produktu w projekcie są:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).
 4. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
 5. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R.
 6. Liczba zrealizowanych projektów B+R.
 7. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej.
 8. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia B+R.
 9. wskaźniki realizują cel jakim jest zwiększenie nakładów B+R przedsiębiorstwa oraz wdrożenie innowacji. Wskaźnikiem rezultatu będzie Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych. Kolejnym rezultatem będą przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów. W wyniku realizacji projektu zostanie dokonane zgłoszenie patentowe.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się oddział Beneficjenta. Projekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Związkowej 26 w Lublinie (20-148).

Wartość Projektu wynosi 4 027 657,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 880 673,36 zł