Ogłoszenia

/Ogłoszenia
­

Zapytanie ofertowe – 12.02.2019 r.

By |12 lutego, 2019|

Zapytanie ofertowe – 12.02.2019 r. Zapytanie ofertowe nr ref. Pat 1/2019/1 Usługa doradcza polegająca na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji do dokonania zgłoszenia patentu. W związku z realizacją projektu „PatientStation – prace badawczo–rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona” w ramach Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 Regionalnego [...]

Zapytanie ofertowe – 29.08.2018 r.

By |29 sierpnia, 2018|

Zapytanie ofertowe nr ref. TestWyd 1/2018/1 Najem infrastruktury serwerowej – klastra obliczeniowego w celu przeprowadzenia testów wydajnościowych na dużych zbiorach danych. W związku z realizacją projektu „PatientStation – prace badawczo–rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona” w ramach Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 Regionalnego Programu [...]

Zapytanie ofertowe – 10.08.2018

By |10 sierpnia, 2018|

Zapytanie ofertowe dotyczące nawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. RPO WM 2014-2020 (konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18)   Szanowni Państwo, Riget Software sp. z o.o. działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. [...]

Zapytanie ofertowe – 23.03.2017 —– Wynik postępowania – 31.03.2017

By |23 marca, 2017|

Zamawiający przygotowując się do realizacji projektu zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Załączniki: Zapytanie ofertowe Zalacznik nr 1 - Formularz [...]

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe – 23.03.2017 —– Wynik postępowania – 31.03.2017 została wyłączona

Zapytanie ofertowe – 24.01.2017

By |24 stycznia, 2017|

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji [...]

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe – 24.01.2017 została wyłączona