Zapytanie ofertowe dotyczące nawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. RPO WM 2014-2020 (konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18)

 

Szanowni Państwo,

Riget Software sp. z o.o. działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) poszukuje Partnera do projektu.

Zapraszamy do przedstawienia oferty współpracy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania  systemu teleopieki nad osobami w wieku senioralnym.

 

Cele partnerstwa:

 • wspólna realizacja w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu systemu teleopieki nad osobami w wieku senioralnym;
 • transfer wiedzy/technologii z jednostki naukowej do przedsiębiorcy.

Zadania realizowane przez partnera naukowego

 • współpraca w zakresie przygotowywania projektu (zdefiniowanie szczegółów zakresu zadań realizowanych przez Partnera, harmonogramu prac, nakładów finansowych, niezbędnych zasobów);
 • realizacja badań naukowych w zakresie opracowania algorytmów detekcji upadku w oparciu o autorskie rozwiązania (po analizie dostępnej literatury specjalistycznej);
 • realizacja badań naukowych w zakresie optymalizacji wybranych algorytmów detekcji upadku na podstawie danych zebranych w fazie testów w środowisku eksperymentalnym.

Warunki udziału

 • dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87), które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2154) i otrzymały kategorię co najmniej B;
 • zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych.

Kryteria wyboru

 1. kategoria naukowa jednostki naukowej 0-3 p. (3 p. – co najmniej kategoria A, 0 p. – kategoria niższa).
 2. zgodność działania partnera z celami partnerstwa 0-3 p.
 3. deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby, w tym zasoby obliczeniowe) – 0-5 p.
 4. doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 14. Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Wymagania dotyczące oferty

 • oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania kryterium podmiotowego jednostki naukowej, zgodnie z opisem zawartym w „Warunkach udziału”;
 • oferta powinna zwierać oświadczenie, że zadania realizowane przez Partnera muszą obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych;
 • oferta powinna zwierać opis zgodności działania partnera z celami partnerstwa;
 • oferta powinna zawierać opis zasobów które zostaną przydzielone do realizacji projektu;
 • oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów lub zadań.

Termin składania ofert

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: cbir@riget.pl lub osobiście w biurze spółki (adres: Riget Software Sp. z o.o.; ul. Żelazna 59 lok. 203; 00-848 Warszawa) w terminie do 01.09.2018 r.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań o zakres merytoryczny prosimy o kontakt z Adamem Becmerem (tel. 535 055 646, e-mail: abecmer@riget.pl).