Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w firmie Riget Software sp z o.o.

Termin składania ofert:
31.01.2017 r.

Dokumentacja zamówienia do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty riget

załącznik nr 2 – wzór umowy warunkowej riget