Zapytanie ofertowe nr ref. TestWyd 1/2018/1
Najem infrastruktury serwerowej – klastra obliczeniowego w celu przeprowadzenia testów wydajnościowych na dużych zbiorach danych.

W związku z realizacją projektu „PatientStation – prace badawczo–rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona” w ramach Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Firma Riget Software Sp. z o.o. przeprowadza rozeznanie rynkowe w celu wyłonienia Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe zostało załączone poniżej a także opublikowane w bazie konkurencyjności.

UWAGA! Zmiana treści zapytania. Poprawiono załącznik „Zapytanie ofertowe” – dodano wymagania sprzętowe dotyczące klastra i ujednolicono w ten sposób zapisy z załącznika z treścią ogłoszenia opublikowanego w Bazie konkurencyjności. Z uwagi na ten błąd wydłużono jednocześnie termin składania ofert do dnia 07.09.2018 r. Dodano także informację o rachunku bankowym do wpłaty wadium.

Zapytanie ofertowe (zmieniony)

Zał.1. Formularz ofertowy

Zał.2. Oświadczenie o braku powiązań

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Otrzymane oferty:
1. Netrix S.A., ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin; 04.09.2018 r.; 29.520 zł brutto
Wybrano ofertę Netrix S.A. – nie podlegała wykluczeniu i osiągnęła najwyższą liczbę punktów.