Zamawiający przygotowując się do realizacji projektu zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Zalacznik nr 2 – Wzor umowy warunkowej

Wynik postępowania:

  1. Protokół wyboru