Zapytanie ofertowe – 12.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr ref. Pat 1/2019/1
Usługa doradcza polegająca na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji do dokonania zgłoszenia patentu.

W związku z realizacją projektu „PatientStation – prace badawczo–rozwojowe prowadzące do zaprojektowania i zbudowania systemu do autorehabilitacji pacjentów chorych na chorobę Parkinsona” w ramach Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Firma Riget Software Sp. z o.o. przeprowadza postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe zostało załączone poniżej a także opublikowane w bazie konkurencyjności.

UWAGA! Zmiana treści zapytania. W załączniku „Zapytanie ofertowe” poprawiono omyłkę pisarską – zmieniono błędny numer zapytania ofertowego z Pat 1/2018/1 na poprawny – Pat 1/2019/1.

Zapytanie ofertowe (zmieniony)

Zał.1. Formularz ofertowy

Zał.2. Oświadczenie o braku powiązań